Οροι χρήσης

Εισαγωγή

O ιστότοπος www.bostoncoffee.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων διατροφής και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος) που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία BOSTON COFFEE IKE, που εδρεύει στην Κηφισιά Ελαιών 34, 14564 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ.801706426 , Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και ΑΡ ΓΕΜΗ: 161864801000, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected],  (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ).

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα bostoncoffee.gr το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.bostoncoffee.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία “επισκέπτης” ή/και “χρήστης” ή “πελάτης” αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Γενικοί όροι

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Μετάθεση κινδύνου

Στις συμβάσεις κατά τις οποίες ο προμηθευτής αποστέλλει τα προϊόντα στον καταναλωτή, ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον καταναλωτή, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζεται σχετικά από τον καταναλωτή και είναι διάφορο του μεταφορέα έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον καταναλωτή άμα τη παραδώσει στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από τον καταναλωτή να μεταφέρει τα αγαθά και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από τον προμηθευτή, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή έναντι του μεταφορέα.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα bostoncoffee.gr ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα bostoncoffee.gr για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Περιορισμένη άδεια

Το bostoncoffee.gr, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Σύνδεσμοι στον δικτυακό τόπο www.bostoncoffee.gr

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η EΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

Πολιτική Απορρήτου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου, απευθύνεται, σε εσάς, τους χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής «Ε-Shop») και της ιστοσελίδας της εταιρείας μας (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), που βρίσκονται στον διαδικτυακό τόπο: https:// bostoncoffee.gr

Μέσω αυτής, σας ενημερώνουμε για τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Εταιρεία μας για την προστασία των δεδομένων σας, προσωπικού χαρακτήρα και για τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων σας.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εταιρεία μας με την επωνυμία: «BOSTON COFFEE IKE» και με το διακριτικό τίτλο «BOSTON COFFEE»  που εδρεύει στην Κηφισιά, τηλ.. +30 2106208200 και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected]  (εφεξής η «Εταιρεία»), είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας της Ιστοσελίδας και του E-Shop.

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας, η Εταιρεία μας καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα») που συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται, όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα και το E-Shop της.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ι. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ E-SHOP

Η ιστοσελίδα μας, https:// bostoncoffee.gr, φιλοξενεί το ηλεκτρονικό κατάστημα  πώλησης των προϊόντων μας (E-Shop), μέσω του οποίου σας παρέχουμε τη δυνατότητα να αγοράζετε, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, τα προϊόντα μας.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΣΚΟΠΟ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, που μας παρέχετε μέσω του E-SHOP, για τη διαχείριση της πώλησης των προϊόντων ή/και την παροχή των υπηρεσιών μας, την επικοινωνία και ενημέρωση σας σε σχέση με τα προϊόντα που παραγγείλατε, το στάδιο εκτέλεσης της παραγγελίας σας, τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που παραγγείλατε, την αποστολή των προϊόντων, τη διαχείριση των οφειλών σας προς την Εταιρεία, την πραγματοποίηση επιστροφών και την παροχή εγγυήσεων και τη συμμόρφωσή μας με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, π.χ., φορολογική νομοθεσία, οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ;

Σας ζητάμε τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία για την πραγματοποίηση της πώλησης των προϊόντων μας, δηλαδή:

• Όνομα (υποχρεωτικό)

• Επίθετο (υποχρεωτικό)

• Όνομα Εταιρίας (προαιρετικό)

• Διεύθυνση τιμολόγησης (υποχρεωτικό)

• Διεύθυνση αποστολής, εάν είναι διαφορετική (υποχρεωτικό)

• Τηλέφωνο (υποχρεωτικό)

• Διεύθυνση email (υποχρεωτικό)

• Όνομα μέλους (username) εφόσον εγγραφείτε στο Ε-Shop μας. (υποχρεωτικό)

• Κωδικό πρόσβασης (login password), εφόσον εγγραφείτε στο Ε-Shop μας. (υποχρεωτικό)

• Επιλογή τρόπου καταβολής πληρωμής (υποχρεωτικό)

Τα ανωτέρω στοιχεία, είναι τα επιβαλλόμενα για την τιμολόγηση των προϊόντων μας, βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, την αποστολή τους μέσω της συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών, καθώς και για να μπορούμε να σας ενημερώσουμε για την πορεία της παραγγελίας σας, τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που παραγγείλατε και την αναμενόμενη προθεσμία παράδοσης αυτών.

Η Εταιρεία μας δεν επεξεργάζεται τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών και πληρωμής σας. Για την πληρωμή της παραγγελίας σας, μεταβαίνετε σε ασφαλές περιβάλλον πληρωμών του συνεργαζόμενου με εμάς πιστωτικού ιδρύματος, το οποίο διαχειρίζεται την επεξεργασία και η εκτέλεση των πληρωμών με πιστωτική κάρτα, με ασφάλεια και με δική του αποκλειστικά και μόνον ευθύνη.

Η Εταιρεία μας λαμβάνει ηλεκτρονικά, μόνο επιβεβαίωση της εξόφλησης της παραγγελίας σας. Για τις δε, επιστροφές χρηματικών ποσών που γίνονται προς τις πιστωτικές / χρεωστικές κάρτες μας, υπεύθυνο για την σχετική επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι αποκλειστικά και μόνον το συνεργαζόμενο με εμάς πιστωτικό ίδρυμα.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης και επιστροφής χρημάτων, που έχετε καταβάλει με αντικαταβολή, θα πρέπει να μας παράσχετε την συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που θα μας χορηγήσετε με την υποβολή του αιτήματος επιστροφής.

ΣΕ ΠΟΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Η εταιρεία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, που της χορηγείτε μέσω του E-Shop, αποκλειστικά για την εκπλήρωση της συμβατικής μας σχέσης (πώληση προϊόντων) και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που πηγάζουν από το νόμο, π.χ., φορολογική νομοθεσία, νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά..

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Όταν τοποθετείτε μια παραγγελία προϊόντων μας, η Εταιρεία μας υποχρεούται να διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα σας, για δέκα χρόνια, ώστε να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε με τις νομικές (φορολογικές) και συμβατικές υποχρεώσεις μας.

Εάν δεν πραγματοποιήσετε παραγγελία και απλά εγγραφείτε στο Ε-Shop μας, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι να μας ενημερώσετε για την επιθυμία σας να διαγράψετε τον λογαριασμό σας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Η εταιρεία μας μπορεί να γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα, για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών της, σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας, όπως συνεργαζόμενα Πιστωτικά Ιδρύματα για την επεξεργασία πληρωμών με χρήση κάρτας, συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες για την μεταφορά και την παράδοση των προϊόντων μας σ’ εσάς που παραγγείλατε, εταιρείες φιλοξενίας και διαχείρισης Ιστοσελίδας, εταιρείες παροχής ασφαλούς αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων σας.

Επιπλέον, μπορεί να γνωστοποιήσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους, όταν τέτοιου είδους γνωστοποίηση επιβάλλεται για την συμμόρφωσή μας με μια νομική υποχρέωση στην οποία είμαστε υποκείμενοι.

Οι γνωστοποιήσεις των προσωπικών σας δεδομένων προστατεύονται από κατάλληλα μέτρα προστασίας με σύναψη ειδικών συμφωνιών, με τις οποίες επιβάλλουμε στους υπεργολάβους, προμηθευτές μας και τρίτους παρόχους υπηρεσιών, να εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε, μέσω του Ε-Shop μας, αποθηκεύονται ασφαλώς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα και Γερμανία) και δεν πραγματοποιούμε διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Η Εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Η ιστοσελίδας μας και το E-Shop μας χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TLS, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλα τα Δεδομένα που παρέχετε, συμπεριλαμβανομένου, του ονόματος, του κωδικού και της διεύθυνσης σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν ή να αλλαχθούν κατά την μεταφορά τους στο Internet.

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας ως χρήστη λογαριασμού είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password). Κάθε φορά που καταχωρείτε τα στοιχεία σας, σας παρέχεται πρόσβαση στον προσωπικό σας λογαριασμό. Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτυγχάνεται με ασφάλεια μέσω της κρυπτογράφησης κατά την μεταφορά τους στο διαδίκτυο και τους εξυπηρετητές (servers) της Εταιρείας. Κατά τα ίδια πρότυπα, σας δίδεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας σας (Password) όσο συχνά εσείς επιθυμείτε. Μετά την καταχώρηση του επιθυμητού κωδικού, ο νέος κωδικός κωδικοποιείται και αποθηκεύεται στα συστήματα της Εταιρείας. Για τον λόγο αυτό, ο μόνος που γνωρίζει τον κωδικό σας είστε ο ίδιος και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του κωδικού από τρίτα πρόσωπα.

ΙΙ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στο https:// bostoncoffee.gr, υπάρχει μία τυποποιημένη φόρμα επικοινωνίας με τίτλο «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» προκειμένου να διευκολύνει την επικοινωνία με κάθε ενδιαφερόμενο. Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε ερωτήματα ή αιτήματα και τα κατευθύνει στο κατάλληλο τμήμα ή μέλος του προσωπικού μας.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΣΚΟΠΟ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Προκειμένου να διαχειριστούμε και να ανταποκριθούμε στα ερωτήματα και τα αιτήματά σας, αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται αυστηρά για να ανταποκριθούμε ικανοποιητικά στις ερωτήσεις ή τα αιτήματά σας και δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους εκτός από εκείνους που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική ή όπου η δημοσιοποίηση απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ;

Σας ζητάμε τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία για να απαντήσουμε στο ερώτημα ή αίτημά σας, δηλαδή:

• Το όνομα σας (απαιτείται)

• Email (απαιτείται)

• Θέμα (προαιρετικό)

• Το μήνυμα σας

ΣΕ ΠΟΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Η εταιρεία μας επεξεργάζεται τα ανωτέρω δεδομένα, με βάση της συγκατάθεσή σας που μας παρέχετε με την αποστολή του ερωτήματος ή αιτήματός σας.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Η Εταιρεία μας υποχρεούται να διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα σας, για όσο χρόνο απαιτείται προκειμένου να απαντήσει στο ερώτημα ή αίτημά σας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Η εταιρεία μας μπορεί να γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών της, σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σας για λογαριασμό μας, για παράδειγμα (ενδεικτικά αναφέρονται), συνεργαζόμενα Πιστωτικά Ιδρύματα για την επεξεργασία πληρωμών, συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες για την μεταφορά και την παράδοση σε εσάς των προϊόντων μας που παραγγείλατε, εταιρείες φιλοξενίας και διαχείρισης Ιστοσελίδας, εταιρείες παροχής ασφαλούς αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων σας.

Επιπλέον, μπορεί να γνωστοποιήσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους, όταν τέτοιου είδους γνωστοποίηση επιβάλλεται για την συμμόρφωσή μας, με μια νομική υποχρέωση στην οποία είμαστε υποκείμενοι.

Οι γνωστοποιήσεις των προσωπικών σας δεδομένων προστατεύονται από κατάλληλα μέτρα προστασίας με σύναψη ειδικών συμφωνιών, με τις οποίες επιβάλλουμε στους υπεργολάβους, προμηθευτές μας και τρίτους παρόχους υπηρεσιών, να εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Η Εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ – ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ:

Έχετε δικαίωμα να ενημερώνεστε και να ζητάτε πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία μπορεί να κατέχουμε. Αν διαπιστώσετε ότι είναι ανακριβή ή ελλιπή, μπορείτε να ζητήσετε να τα τροποποιήσουμε ή να τα ενημερώσουμε.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που μας έχετε παράσχει σε ηλεκτρονική μορφή και να διαβιβάσετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα στην υπηρεσία άλλου υπεύθυνου επεξεργασίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ:

Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε την προσωρινή ή οριστική διακοπή επεξεργασίας όλων ή ορισμένων από τα προσωπικά δεδομένα σας, όπου:

α) δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά χρειάζεστε τα εν λόγω δεδομένα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή

β) έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία που δικαιολογείται από λόγους νόμιμου συμφέροντος (βλ. παρακάτω), εν αναμονή της επαλήθευσης ως προς το εάν έχουμε επιτακτικούς θεμιτούς λόγους για να συνεχίσουμε την επεξεργασία ή

γ) η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας.

δ) αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων μέχρι να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να διορθώσουμε ή να επαληθεύσουμε την ακρίβεια τους.

Στις ως άνω περιπτώσεις, θα προβαίνουμε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αποκλειστικά κατόπιν συγκατάθεσης σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ:

Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, εκτός αν μπορούμε είτε να επιδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας ή όπου χρειάζεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Ανάλογα με την περίπτωση, δικαιούστε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης πριν την ανάκληση της. Έτσι αν π.χ. επιθυμείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη μηνυμάτων μάρκετινγκ, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας απενεργοποιώντας την αντίστοιχη εναλλαγή.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ:

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην από μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, στηριζόμενοι σε λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση καθώς και να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για προωθητικούς σκοπούς. Εάν έχετε αντίρρηση, οφείλουμε να διακόψουμε την επεξεργασία, εκτός αν μπορούμε είτε να επιδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας ή όπου χρειάζεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Έχετε δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε μία απόφαση, η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως η κατάρτιση προφίλ, εφόσον η απόφαση θα είχε νομικές επιπτώσεις για εσάς ή άλλες εξίσου σημαντικές επιπτώσεις.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ:

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει το ισχύον δίκαιο. Το δικαίωμα σας αυτό μπορείτε να το ασκήσετε απευθυνόμενοι στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα, Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ε-mail: [email protected].

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαίωμα σας, για να ασκήσετε αυτά ή αν έχετε οποιαδήποτε ερωτήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. +30 2106208200 και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected]

Λάβετε υπόψη ότι μπορούμε να ζητήσουμε την πιστοποίηση της ταυτότητας σας και διατηρούμε το δικαίωμα να σας επιβάλλουμε ένα τέλος, όπου επιτρέπεται από το νόμο, για παράδειγμα εάν η αίτηση σας είναι προδήλως αβάσιμη ή υπερβολική. Θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στο αίτημα σας εντός των χρονικών ορίων που θέτει ο νόμος.

Η παρούσα πολιτική θα ανανεώνεται και θα επικαιροποιείται κατά διαστήματα βάσει της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.